Navigace: Bambinek.cz -> Reklamační řád

Reklamační řád

 

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě  

Možnost odstoupení od smlouvy a vrácení zboží ve 14denní lhůtě můžete podle zákona využít, pokud jste zboží zakoupili jako soukromá fyzická osoba. Právo na vrácení zboží vám vzniká i při osobním odběru a zboží je možné vrátit bez udání důvodu. Možnost vrácení zboží ve 14denní lhůtě se nevztahuje na zboží zakoupené podnikatelem. Zboží nesmí být poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Pokud bylo zboží použito, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Zboží nemusíte vracet v originálním obalu. Doručením se rozumí informace prodávajícímu, že od smlouvy odstupujete. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu ve 14denní lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat elektronicky na adresu info@bambinek.cz.

Ve lhůtě 5 dnů od zaslání odstoupení od smlouvy musíte prodávajícímu zaslat zakoupené zboží. Nárok na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží prodávajícímu Vámnevzniká. Současně se zbožím zašlete dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a na dodávku novin, periodik a časopisů, pokud nebylo stanoveno jinak. Prodávající vrátí kupujícímu zpět kupní cenu za zboží případně upravenou o výše uvedené náklady nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a vyhrazuje si právo započíst je na kupní cenu.

Záruka na zboží  

Délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů, zpravidla je to 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval, o provedení záruční opravy a o době jejího trvání.

Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). Spolu se zbožím Vám může být zaslán i nevyplněný záruční list. Záruční list Vám potvrdíme, pokud jej pošlete spolu s číslem Vaší objednávky nebo okopírovanou fakturou na naši korespondenční adresu. Pokud není záruční list zaslán spolu se zbožím, jako takový slouží faktura, která Vám bude předána nebo elektronicky zaslána. 

Reklamace  

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo u výrobce nebo v autorizovaném servise. Jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán. V případě, že chcete reklamaci uplatnit u nás, můžete tak zboží můžete zaslat na naši korespondenční adresu (skutečně vynaložené náklady na poštovné uhrazené v souvislosti se zasláním reklamovaného zboží Vám v případě uznání reklamace jako oprávněné proplatíme na základě Vaší žádosti po předložení podacího lístku nebo přepravního listu). Společně se zbožím doložte kopii dokladu prokazujícího koupi zboží, popis závady pro kterou je zboží reklamováno a kontakt na Vás.  

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Při přebírání zboží od přepravce prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží, zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte. Pokud je zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, informujte o této skutečnosti informovat přepravce nebo prodejce. 

Pokud je zboží doručováno Českou poštou s.p., poškození zboží oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty. Pokud je zboží doručováno kurýrní službou PPL CZ, s.r.o., poškození oznamte telefonicky do 3 pracovních dnů na tel. 844 775 775. Pokud dodané zboží neodpovídá specifikaci v objednávce, napište nám na e-mail info@bambinek.cz 

Lhůta pro vyřízení reklamace  

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží servisnímu středisku, dovozci, výrobci či k prodejci a končí vyřízením reklamace v servise, u dovozce, výrobce či u prodejce. 

Neopravitelná závada  

Pokud vám v servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a s prodejcem máte vyřešit vrácení peněz či výměnu za nový kus, zašlete prosím opravný list a záruční list prodávajícímu na korespondenční adresu uvedenou v obchodních podmínkách. 

Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a vy budete poté kontaktován a informováni naším reklamačním oddělením o dalším postupu. 

Při přebírání pečlivě zkontrolujte, zda je zboží bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen s vámi dopravce sepsat reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně (do jednoho pracovního dne) písemně na výše uvedenou adresu. 

Reklamační řád 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád odpovídá ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

Tento reklamační řád se vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní nebo jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávající je Lenka Vorbisová, Únanov 314, 671 31 Únanov, IČ87299801, provozovatel elektronického obchodu www.bambinek.cz. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Zákazníkem internetového obchodu www.bambinek.cz  je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišován kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:  

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, 

  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, 

  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy, 

  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

Vyřízení reklamace  

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určená osoba odlišná od prodávajícího, jejíž sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším nebo vhodnějším, uplatní kupující právo na záruční opravu u osoby uvedené v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list. 

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu u výrobce, dovozce nebo v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Pokud je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy pro křehké zboží, včetně veškerého příslušenství a označení zásilky příslušnými symboly. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet. 

Závěrečná ustanovení  

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

 

 

 


Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).